De Geschiedenis

Hoe lang er al een toneelvereniging in Hantum heeft bestaan is niet bekend. Wel is bekend dat in januari 1946 een groepje inwoners van Hantum het toneelstuk "De Nijboer van Lyklemastate" ten tonele heeft gebracht. Pas in 1959 is er echt sprake van een officiële vereniging. De vereniging noemde zich toen "Mei inoar ien" en is volgens het kasboek opgericht in de maand december van 1959. Na een paar succesvolle jaren is de vereniging vervolgens opgeheven. Jaren later vindt er een herstart plaats. Onder regie van een paar enthousiaste dorpsbewoners werd op 12 maart 1982 het eerste stuk na de herstart "Jo binne troud ... of net" opgevoerd in Hantum. Vanwege het grote succes besloten de leden van het voorlopig bestuur door te gaan. Als naam van de vereniging werd toen gekozen voor "It Hantumer Ploechje". Inmiddels bestaat deze vereniging onder die naam al weer zo’n kleine 30 jaar.

Het bestuur

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit vier leden die ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komen en elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: 
Algem. bestuurslid: 
Contact: Jelle de Wilde, (06) 29 850 132 jj.dewilde@knid.nl 

De vereniging bestaat uit een groot aantal leden. Uit deze leden wordt elk jaar een team samengesteld die zorg draagt voor de uitvoering van het toneelstuk. Daarnaast worden een aantal mensen gevraagd om het decor te verzorgen en andere zaken te regelen zoals de pr, een stukje te schrijven voor de krant, filmopnamen te maken enz. In de laatste week van april wordt de ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Naast dit officiële gedeelte is deze avond vooral ook bedoeld om als leden een gezellige avond met elkaar door te brengen.

Toneeluitvoering

Het zal u niet verbazen dat de toneelvereniging als hoofddoel heeft om een toneelstuk op de planken te brengen. Werd in het begin het toneelstuk opgevoerd in maart, tegenwoordig vindt de jaarlijkse toneeluitvoering plaats op de laatste vrijdag van november. Direct na de zomervakantie wordt gestart met de repetities en wordt op de maandag- en woensdagavond geoefend. De donderdagavond voor de première wordt de generale opgevoerd voor de schoolkinderen en degene die op de vrijdagavond is verhinderd. De dag daarna volgt de première in het dorpshuis d’Ald Skoalle te Hantum. Verder heeft de vereniging als doel gesteld om naast de toneeluitvoering in het dorp het toneelstuk nog een of twee keer buiten het dorp op de planken te brengen. Meestal lukt dit wel. Heeft u als dorp of vereniging belangstelling? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Revue

Een aantal jaren heeft de toneelvereniging de revue verzorgd. Ook de revue die tot voor kort in januari en tegenwoordig in maart door de feestvereniging werd georganiseerd in het dorpshuis d’Ald Skoalle. Als hoogtepunt kan de revue worden genoemd die is opgevoerd tijdens de Simmer 2000 activiteiten.

Sponsors

Aangezien het financieel gezien steeds moeilijker wordt om met een sluitende begroting een toneeluitvoering te verzorgen zijn sponsors onmisbaar. De vereniging kan zich verheugen over het feit dat vele bedrijven elk jaar bereid zijn om als sponsor mee te werken aan het mogelijk maken van de jaarlijkse toneeluitvoering in het dorp. Maar gezien de almaar stijgende kosten zijn nieuwe sponsors van harte welkom. Heeft u als bedrijf belangstelling dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de bestuursleden.

Nieuwe spelende leden

Alhoewel we als toneelclub van de 4H-dorpen best wel veel leden hebben kunnen er altijd nog meer bij. Heeft u belangstelling? Of kent u in uw familie- of kennissenkring mensen die graag een keertje mee zouden willen doen aan een toneelstuk of revue, neem dan contact op met een van de hiervoor genoemde bestuursleden. Uiteraard moet er wel sprake zijn van een zekere binding met onze 4H-dorpen. U kunt natuurlijk ook een keertje komen kijken op een van de oefenavonden en zelf ervaren wat toneelspelen precies inhoudt.